Zwiększamy efektywność gospodarki cieplnej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Jest dokumentem opisującym zużycie energii cieplnej przez przenikanie. Wskaźniki w nim zawarte taki jak EU – energia użytkowa, EK – energia końcowa oraz EP – energia pierwotna, określają wartość energii cieplnej niezbędnej do ogrzania budynku w ciągu roku.

Audyt energetyczny budynku

Nie oceniona pomoc w realizacji termomodernizacji istniejącego budynku, którego parametry techniczne nie spełniają obecnych wymagań. Z audytu energetycznego poznamy możliwości zwiększenia efektywności cieplnej, koszty planowanych przedsięwzięć oraz cechy charakterystyczne materiałów, które dostosują budynek do aktualnych warunków technicznych.

Pomiary kamerą termowizyjną

Dzięki nowym technologiom wiemy jak i gdzie szukać przegród w złym stanie technicznym oraz mostków cieplnych. Pozwala określić stan faktyczny oraz sprawdzić jakość wykonanej termomodernizacji budynku. Co raz częściej zastosowanie znajduje w celu sprawdzenia instalacji fotowoltaicznej.

Zwiększenie efektywności = zmniejszenie zużycia

Emisja CO2, stare budownictwo, rosnące ceny energii… Sektor nieruchomości mierzy się dziś z całym szeregiem wyzwań związanych z zużyciem prądu. Potrzeba działania jeszcze nigdy nie była tak jasna.

Ogółem budynki w UE odpowiadają za 40% naszego zużycia energii oraz 36% emisji gazów cieplarnianych, co nie wpisuje się w założenia zrównoważonego rozwoju.

75% dzisiejszych budynków w Europie nie jest efektywne energetycznie, a jednocześnie przewiduje się, że 95% z tych nieefektywnych budynków będzie nadal w użytku jeszcze w 2050 roku. To oznacza — zwłaszcza w porze kryzysów energetycznych — że operatorzy nieruchomości znacząco przepłacają.

Żeby osiągnięty został generalny cel UE, jakim jest redukcja emisji o 55% do 2030 roku, sektor nieruchomości musiałby zredukować emisję o 60%; trudno o poważniejsze wyzwanie.

Dzięki programowi „Czyste Powietrze” możesz zwiększyć efektywność energetyczną swojego budynku zwiększając również stopę zwrotu z inwestycji jakim jest termomodernizacja.

Przykładowy proces realizacji świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Gromadzenie danych

Zebranie wszystkich niezbędnych informacji o budynku, takich jak wymiary, układ pomieszczeń, izolacja termiczna, rodzaje okien i drzwi, systemy wentylacyjne, a także dane dotyczące warunków klimatycznych w danym obszarze.

Tworzenie modelu geometrycznego

Na podstawie zebranych danych stworzony zostanie model geometryczny budynku.

Określenie parametrów materiałów

Przypisanie odpowiednich właściwości termicznych do każdego elementu budynku. Uwzględnia się rodzaj i grubość izolacji, materiał konstrukcyjny, współczynnik przenikalności cieplnej (U-wartość) itp.

Wykonanie obliczeń

Analiza wyników obliczeń, która pozwoli ocenić wydajność energetyczną budynku. Na tym etapie przygotowywanie jest świadectwo w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynku.

Kogo dotyczy obowiązek posiadania świadectwa energetycznego

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane gdy wykorzystujemy istniejący budynek lub lokal na własny użytek. Dokument ten należy przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku będzie zbywany na podstawie umowy sprzedaży lub wynajęty.

Obowiązek przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy również budynków nowobudowanych. W skład projektu budowalnego wchodzi projektowana charakterystyka energetyczna budynku, lecz nie jest ona dokumentem wiążącym, a tylko analizą zużycia na podstawie dwóch rożnych alternatywnych źródeł ciepła. Inwestor jest zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek wszedł w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.).

Świadectwo energetyczne należy również zamieścić w widocznym miejscu dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. To samo dotyczy budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności.

Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego

Z obowiązku sporządzania świadectw energetycznych zwolnieni są inwestorzy/właściciele budynków:

  1. Wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2
  2. Mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.
  3. Podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  4. Używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej.
  5. Przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego.
  6. Gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Świadczymy usługi dla

Zamów świadectwo lub audyt w pakiecie z termowizją

Świadectwa i audyty energetyczne w liczbach

Świadectw charakterystyki energetycznej części budynku

Świadectw charakterystyki energetycznej budynku

Audytów energetycznych do programu Czyste Powietrze